Анализи

Превоз на товари

Превози на товари

Превозът на товари е вид транспортна услуга, предоставяна от транспортните фирми. Естеството на услугата се изразява във физическото преместване на товара във пространството, което отнема нужното за целта време. Транспортните фирми се стремят максимално да гарантират сигурност и безопасност на превоза, както и да спазят поетия ангажимент относно срока за доставка.

Под транспортна система разбираме съвкупност от два или повече вида транспорт. Често при извършване на превоз на товари се налага ползването на различни по характер транспортни средства. Възможно е да се съчетаят няколко вида транспорт. Това по-често се случва при осъществяване на международни превози. При вътрешните превози най-често се ползва автомобилен транспорт, който може да бъже съчетан с железопътен транспорт. Възможни комбинации се правят с цел оптимизиране на разходите по извършване на доставката. Оптимизацията на разхода не следва да бъде за сметка на качеството.

Превозът на товари се характеризира със следните специфики:

  • При превоз на товари не се наблюдава създаване на нов краен продукт. Съществуват специфични показатели, чрез които се измерва количеството свършена работа.
  • При осъществяване на услугата се поддържа голям размер от мощности. Това от своя страна води до снижаване ефективността.
  • Задължителен е и резерва за изграждане на транспортната инфраструктура.
  • Транспортните средства и съоръжения се характеризират с относително дълъг физически живот. Това поставя проблеми, свързани с тяхната амортизация.
  • Производството и реализацията съвпадат по време.
  • Количеството и качеството на превозите са в пряка зависимост от броя на ползвателите на услугата.
  • При международните товарни превози възникват взаимоотношения, които са обект на правна регулация.
  Какви са предимствата на бързата финансова помощ

Товарителницата е превозния документ за превоз на багаж и товари. Превозните документи са вид документи, които съпътстват упражняването на услугата – превоз на товари ибагаж. Видът на документа зависи от вида на превоза – автомобилен, железопътен, въздушен, морски, речен.

Вижте още...

Чуждестранните инвеститори в Украйна – подготвени за най-лошото

admin

Заем с равни или намаляващи вноски да изберем?

admin

Как да определим краткосрочно необходимите банкови заеми?

admin